Algemene voorwaarden

Algemeen

Moving Digital levert diverse websites, producten en diensten aan makelaars (tezamen genoemd "Services") die direct of indirect zijn verbonden met sociale platformen zodat Moving Digital aan verschillende makelaarskantoren (hierna "Makelaar" of "Makelaars" genoemd) onder andere de mogelijkheid biedt:

Services worden geleverd door KijkMijnHuis B.V., handelend onder de naam Moving Digital. Contactgegevens: Phoenixstraat 58, 2611 AM Delft, The Netherlands, KVK. 27304103, Tel. +31 15 202 30 32.

2. Toepasbaarheid

Door ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst of door gebruik te maken van de Services, gaan Makelaars ermee akkoord gebonden te zijn aan de nader beschreven voorwaarden en condities. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat de Services gebruikt gaan worden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Makelaars die gebruik maken van de Services, met inbegrip van die gebruikers die informatie (zoals documenten, foto's, video's of anderszins) publiceren op de website(s) van Diorama of via social media en/of advertising.

De Moving Digital websites/portals kunnen links naar websites van derden bevatten die niet onder de controle van Moving Digital vallen. Moving Digital aanvaardt daarbij geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van de websites van derden. In aanvulling hierop het volgende: wanneer bepaalde diensten van websites van derden worden gebruikt, dan zullen gebruikers ook onderworpen zijn aan de vermelde regels behorende bij deze diensten en website, die gebruiksvoorwaarden kan bevatten in aanvulling op deze Moving Digital voorwaarden. Als dit het geval is, worden die gebruiksvoorwaarden verondersteld onderdeel te zijn van deze voorwaarden. Wanneer er een verschil zit in de betekenis van die gebruiksvoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan zullen deze Algemene Voorwaarden verondersteld worden leidend te zijn.

3. Moving Digital gebruiken

Moving Digital geeft Makelaar toestemming om Moving Digital te gebruiken onder de volgende voorwaarden:

  1. Makelaar zal de Moving Digital Services niet veranderen of wijzigen;
  2. Makelaar zal de Moving Digital website en diensten niet kopiëren;
  3. Makelaar zal de Moving Digital Services gebruiken conform deze voorwaarden.

Om Services te gebruiken zal Makelaar zich moeten registreren als gebruiker en een account aanmaken. Makelaar erkent hiermee dat juiste en volledige informatie wordt verstrekt bij het registreren. Bij het registreren zal Moving Digital vragen om deze Algemene Voorwaarden te accepteren en informeert Moving Digital Makelaar dat Moving Digital Makelaars persoonlijke gegevens opslaat, om Makelaar van de Services te kunnen voorzien. Moving Digital gaat met zorg om met data in overeenstemming met het Moving Digital privacybeleid.

Door het gehele registratieproces te doorlopen, worden de daarin vermelde voorwaarden geaccepteerd en accepteert Makelaar daarmee deze Algemene Voorwaarden als onderdeel van het gebruik van de Services. Zonder acceptatie van de Algemene Voorwaarden, kan er geen gebruik van Services worden gemaakt. Als Makelaar de Algemene Voorwaarden accepteert namens een onderneming of andere juridische entiteit, dan zullen de termen je/jou/u en jouw/uw refereren aan deze entiteit. Als Makelaar niet de bevoegdheid heeft om deze Algemene Voorwaarden te kunnen (dan wel te mogen) accepteren, accepteer deze dan ook niet. Makelaar is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten binnen en afkomstig van zijn account. Makelaar dient zijn wachtwoord geheim te houden. Gebruik nooit het account van iemand anders zonder dat hier toestemming voor is gegeven. Informeer onmiddellijk Moving Digital indien er mogelijk misbruik van een account wordt vermoed.

Makelaar is als enige verantwoordelijk voor alle (advertentie)content die door hem of zijn geautoriseerde gebruikers wordt geüpload, gepubliceerd, wordt tentoongesteld of anderzijds via de Services beschikbaar wordt gesteld. Het begrip "(advertentie)content" omvat alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, video's, audio, documenten en andere inhoud in alle media en indeling die aan Moving Digital wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld in verband met Makelaars gebruik van de Services.

Moving Digital heeft het recht maar niet de verplichting om (advertentie)content die Makelaar publiceert of beschikbaar maakt via de Services te beoordelen, filteren, blokkeren of verwijderen. In geen geval is Moving Digital op enigerlei wijze aansprakelijk voor (advertentie)content die via de Services wordt gepost of beschikbaar wordt gesteld door Makelaar of enige andere derde partij.

Moving Digital kan het verlenen van diensten op elk moment stopzetten indien Makelaar foutief en niet conform deze Algemene Voorwaarden handelt, en zal dienstverlening beëindigen na zeven dagen van schriftelijke kennisgeving aan Makelaar.

4. Betalingsvoorwaarden

Het bedrag dat Makelaar aan Moving Digital verschuldigd is met betrekking tot de Services die Makelaar afneemt (hierna de "Tarieven" genoemd) worden gespecificeerd in het bestelformulier voor abonnementsdiensten dat online beschikbaar is in het dashboard van de gebruikersaccount.

De tarieven:

Tot slot het volgende:

5. Intellectueel eigendom

De inhoud van de Moving Digital websites en portals, met uitzondering van de content die door de gebruikers is geleverd, is eigendom van (of in licentie gegeven door) Moving Digital. De inhoud mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht of anderszins worden gebruikt of misbruikt.

Het intellectuele eigendomsrecht van de aangeboden Services zal, tenzij uitdrukkelijk daarvan afgeweken in de overeenkomst, te allen tijde van Moving Digital blijven. Mocht er in de Services worden gebruikgemaakt van onderdelen waarbij intellectueel eigendom bij een derde partij rust, dan zal Moving Digital garant staan voor het rechtmatig gebruik van deze onderdelen.

6. Services van Derden

Moving Digital is niet verantwoordelijk voor diensten geleverd door Facebook, Nu.nl Instagram of andere sociale media-platformen (hierna: de "Social Platforms"), of voor andere diensten, informatie of inhoud die via Moving Digital wordt aangeroepen, gekocht of die Makelaar mogelijk kan gebruiken door verbinding te maken met de Services (samen: de "Services van Derden"). Als Makelaar via Moving Digital websites/platforms Services van Derden bezoekt, doet Makelaar dit op eigen risico. Wanneer Makelaar toegang heeft tot Facebook of Instagram services, is Makelaar verantwoordelijk om te voldoen aan al hun voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen die deze bedrijven kunnen opleggen aan hun gebruikers, met inbegrip van de richtlijnen gepubliceerd op https://www.facebook.com/terms.php en https://www.facebook.com/policies/ads/ (de "Voorwaarden van Derden"). Makelaar blijft verantwoordelijk voor de betaling van de (advertentie)content die Makelaar via de Services bij de Social Platforms gebruikt of aanlevert.

Moving Digital heeft het recht (maar is niet verplicht) om (advertentie)content te previewen, te verifiëren, te markeren en aan te passen, en wijst erop dat Makelaar alle risico's verbonden aan het publiceren van (advertentie)content op de Sociale Platforms moet dragen. Makelaar gaat er ook mee akkoord dat Moving Digital samenwerkt met Sociale Platforms en dat de Services in hoge mate afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de Sociale Platforms. Als de Sociale Platforms op enig moment hun functies of programma's niet meer tegen redelijke voorwaarden beschikbaar stellen, dan kan het zijn dat Moving Digital de Makelaar niet meer (optimaal) kan bedienen met haar Services, omdat er niet langer toegang is tot de benodigde functies van de Social Platforms. Moving Digital aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot (advertentie)content die niet wordt overgedragen aan (of gepubliceerd op) de Social Platforms ten gevolge van een storing in de Services of de Services van Derden.

7. (Advertentie)-Content geleverd door u

Alleen Makelaar beslist of content (foto's, tekst, video, etc.) op het Moving Digital platform wordt aangeboden. Makelaar is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van deze (advertentie)content en de mogelijke gevolgen van de publicatie van die content. Wanneer Makelaar (advertentie)content publiceert, erkent Makelaar dat Makelaar het recht heeft om dit te doen. Moving Digital biedt het platform, maar is niet verantwoordelijk voor het modereren of het houden van toezicht op de gepubliceerde content.

Wanneer Makelaar bijdraagt aan (en content publiceert op) het Moving Digital platform, gaat Makelaar ermee akkoord dat zowel Moving Digital als de met Makelaar samenwerkenden, als bezoekers van Moving Digital websites en andere gebruikers van de Services, gebruik van die inhoud kunnen maken, deze opslaan en opnieuw kunnen gebruiken voor promotie en andere doeleinden.

Makelaar zal geen gebruik maken van Services voor onrechtmatige handelingen, het plegen van misdaden of andere handelingen die een wet of algemeen aanvaarde normen en waarden overtreden, onder andere (maar niet beperkt tot):

Als Makelaar merkt of vermoedt dat een derde partij onrechtmatig toegang heeft tot Moving Digital of op een onrechtmatige manier de Services gebruikt, stuur dan zo spoedig mogelijk (maar niet later dan één week) een e-mail naar misbruik@moving.digital

8. (Advertentie)-Content voorwaarden

Met sommige van de Services kan Makelaar advertentieruimte kopen en (advertentie)content publiceren op Social Platforms. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op dergelijke diensten:

9. Aansprakelijkheid

Moving Digital doet haar uiterste best om de Services veilig te maken, maar is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruikers van Moving Digital, of schade geleden door derden als gevolg van onvoldoende beveiliging.

Moving Digital kan niet garanderen dat de Services en bijbehorende websites/platforms foutloos en ononderbroken zullen zijn en wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Moving Digital aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Echter, zal er zo snel mogelijk geprobeerd worden om een bug of een "buiten dienst"-event te verhelpen.

Behalve indien (verplicht) wettelijk vastgelegd, is Moving Digital niet aansprakelijk jegens Makelaar of een derde partij voor enige schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit een schending van Moving Digitals verplichtingen, zorgplicht, wettelijke plichten of impliciete garanties in verband met door Moving Digital geleverde Service aan Makelaar en voor zover enige wet verplichtingen of garanties impliceert die niet mogen worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag niet hoger dan de waarde van het contract van het voorafgaande contractsjaar van de overeenkomst tussen Moving Digital en Makelaar. Mocht Makelaar Moving Digital aansprakelijk stellen in het eerste contractsjaar, dan zal Moving Digital voor niet meer dan het bedrag dat Makelaar tot dan toe heeft besteed aan Services aansprakelijk zijn.

Makelaar vrijwaart Moving Digital van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van Services of onvoldoende naleving van Makelaars kant van Makelaars verplichtingen met betrekking tot Moving Digital die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of anderszins.

Makelaar vrijwaart Moving Digital tevens van alle schade die ontstaat door schending van intellectueel eigendomsrecht, portretrecht, auteursrecht of andere soortgelijke rechten welke het gevolg is van Makelaars handelen of materiaal dat door Makelaar is aangeleverd.

Moving Digital is enkel aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst indien Moving Digital daarvoor onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke wordt gesteld door Makelaar en Moving Digital een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming ongedaan te maken, en wanneer Moving Digital na die termijn nog steeds niet aan Moving Digitals verplichtingen voldoet. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming in de nakoming, zodat Moving Digital daarop adequaat kan reageren. Vorderingen tot schadevergoeding tegen Moving Digital vervallen zes maanden nadat de kwestie die aanleiding gaf tot de vordering zich voordeed.

10. Overmacht

In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming ("overmacht") door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden welke het ongestoorde functioneren of de toegankelijkheid van Services verhinderen en/of onredelijk kostbaar maken, zal een eventuele verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden.

Indien het nakomen van de betreffende verplichting onmogelijk is geworden door overmacht heeft Makelaar het recht om de overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst na een onafgebroken periode van 4 weken.

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan (voldoende gekwalificeerd) personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering (of ongeschiktheid) van benodigdheden voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Makelaar of tekortkomingen door toeleveranciers of andere derden.

11. Vertrouwelijkheid

Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie geheimhouden, onverschillig of deze schriftelijk dan wel mondeling is medegedeeld. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet buiten het kader van hetgeen in deze overeenkomst is vastgelegd ter beschikking stellen aan derden en zijn personeel, en voor zover dit krachtens deze overeenkomst is toegestaan aan hen slechts bekendmaken voor zover dit toegestaan en nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

Partijen zullen hun personeel en de eventuele derden schriftelijk verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame uitingen melding maken van de details van deze overeenkomst.

12. Onze rechten

Moving Digital mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen met inachtneming van voorafgaande kennisgeving aan Makelaar. Eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra deze opnieuw verzonden zijn aan de Makelaar. Gebruikers worden gewaarschuwd door middel van een mailing of via een bericht gepost op de Moving Digital website met kennisgeving van de (belangrijke) wijzigingen in de voorwaarden, indien van toepassing. Als Makelaar het niet eens is met de wijziging van deze voorwaarden, heeft Makelaar het recht om zijn account op elk gewenst moment te beëindigen.

Moving Digital behoudt zich het recht voor alle inhoud, informatie en afbeeldingen gepubliceerd via het Moving Digital platform en/of op Moving Digital websites te bekijken en te lezen. Moving Digital behoudt zich het recht voor content (video's, foto's, tekst en dergelijke) te verwijderen, als deze Moving Digital inziens beledigend, onwettig of in strijd is met deze voorwaarden.

Moving Digital behoudt zich het recht voor om beelden te weigeren evenals de controle erover te nemen of dergelijke beelden te elimineren, zonder voorafgaande kennisgeving. Ook behoudt Moving Digital zich het recht voor om toegang tot Services aan een specifieke gebruiker te weigeren, indien deze gebruiker zich niet houdt aan de Moving Digital Algemene Voorwaarden en nadere regels die van toepassing zijn bij het gebruik van de Services.

13. Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling ontvangen (en) die geeft – voor zover wettelijk mogelijk – uitvoering aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst.

Services worden aangeboden conform de Nederlandse wet. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.